چاپ کردن این صفحه

مطالعه تطبیقی رویکرد شیعیان و اهل‌سنت در مقابله با غالیان

سیده سوسن فخرائی1؛ محمدامین زرگر 2

1استادیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور

2کارشناس ارشد تاریخ اسلام دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پیدایش غلو در میان برخی از مسلمانان و ظهور فرقه‌های غالی، واکنشهای شدید سایر مسلمانان را علیه غالیان به دنبال داشت. نسبت دادن الوهیت، نبوت و علم غیب به افراد، و اعتقاد به تشبیه، تناسخ، رجعت، بداء و اباحه در نگاه اهل‌سنت از عناصر شکل دهنده غلو تلقی شد، در حالی که «رجعت» و «بداء» از عقاید کلامی امامیه هم هستند. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده، و به بررسی شباهتها و تفاوتهای دیدگاه شیعه و اهل‌سنت در انگاره‌های غلوآمیز می‌پردازد. همچنین گرایش به غلو بر مبنای کنشهای اجتماعی چهارگانه نظریه جامعه شناسی «ماکس وبر» مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، تا روشن گردد که اهل‌سنت و شیعیان تا چه اندازه نسبت به غلو دانستن برخی باورها، با یکدیگر هم‌داستان هستند و ریشه تفاوتهای میان آنان در چیست؟ فرضیه اول تحقیق، این است که دیدگاههای شیعه و سنی در تقابل با غلو بسیار به هم نزدیک است و گرایشهای عام به غلو در میان مسلمانان به خصوص شیعیان، عمدتاً معطوف به کنشهای نوع سوم و چهارم بوده است.

کلیدواژه‌ها

غلو؛ امامیه؛ اهل‌سنت؛ کنشهای اجتماعی؛ ماکس وبر


عنوان مقاله [انگلیسی]

Comparative Study of the Shiite and Sunnite Islamic Approaches Regarding “Ghulat”

نویسندگان [انگلیسی]

Seyedeh Susan Fakhraei1؛ Mohammad Ami Zargar2

1Assistant Professor of Payame Noor University

2Masters of Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [انگلیسی]

The emergence of Ghuluw was among some Muslim groups, and appearance of the exaggerator sects, provoked harsh reactions from other Muslims against Ghulat. Attributing Divinity, Prophecy and Foreknowledge to people, and believing in Simile, Transmogrification, Bada’, Raj‘ah, and Ibahah, were treated as elements forming Ghuluw (exaggeration) According to Ahl al-Sunnah, whereas Bada’ and Raj‘ah are from Shiite theological beliefs. This research has been conducted in a descriptive and analytic approach, and explores the similarities and differences of Shiite and Sunnite point of view in exaggerative ideas. Also the tendency to exaggeration has been investigated and analyzed, based on four social actions of Max Weber’s sociological theory, to make clear how much difference is between Shiite and Sunnite Islam looking at the superstitious beliefs and what are the causes of these differences, assuming that the views of Shia and Sunni about Ghuluw is too close together, and the general tendency to Ghuluw among Muslims, particularly Shiites, were mainly focused on the third and fourth types of those actions.

کلیدواژه‌ها [English]

Exaggeration, Imamiyah, Ahl al-Sunnah, Social Actions, Max Weber 

 

 

دوفصلنامه علمی - ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)

0 نظر