دوشنبه 7 بهمن 1398 1 جمادی‌الثانی 1441 Monday 27 January 2020

.

.

.

249

چشم انداز و راهبرد مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در افق 1414

بخش اول: 

- چشم انداز امت واحده اسلامي از منظر تقريب مذاهب

به حول و قوه الهي، در سال 1414، امت واحده اسلامي جامعه اي خواهد بود:

• توسعه يافته از نظر گسترش و تقيد به فرهنگ تقريبي در بين علماي جهان اسلامي و توده هاي مسلمانان با تکيه بر تعاليم اسلامي و حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره منده از امنيت اجتماعي

• با تعامل سازنده و تشريک مساعي ملل مسلمان در جهت آرمانها و منافع مشترک

• با محوريت ارزشهاي اسلامي مشترک در فعاليتهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام

• داراي همگرايي مذهبي در بين توده هاي مذاهب اسلامي

• همراه با همگرايي اقتصادي مذاهب اسلامي به ويژه سرمايه گذاران، توليدکنندگان و بازرگانان،

• همگرايي فرهنگي و ديني بين نخبگان فرهنگي و ديني به ويژه علماي جهان اسلام، و

• همگرايي گروه هاي مردمي و اصناف حول محور ارزش هاي مشترک اسلامي

• سرشار از روحيه مدارا و مهرباني با اتکاي روزافزون بر مشترکات ديني، مذهبي و فرهنگي،  

• مبتني بر احترام متقابل، همزيستي، اخوت و مداراي اسلامي، تعاون و همکاري

- چشم انداز نظام جمهوري اسلامي ايران از منظر تقريب

به حول و قوه الهي و در پرتو انديشه هاي متفکران اسلامي از همه مذاهب، تلاش بيوقفه مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، ارشادات رهبر معظم انقلاب اسلامي و حمايت دولت و ملت ايران و ساير ملل مسلمان، در سال 1414، جمهوري اسلامي ايران کشوري خواهد بود:

• متکي بر تعامل مذاهب اسلامي در راستاي تحقق آرمانها و اهداف نظام اسلامي

• آکنده از روحيه مدارا و مهرباني با اتکاي روزافزون بر مشترکات مذاهب اسلامي،  

• مبتني بر احترام متقابل، همزيستي، اخوت، تعاون و همکاري بين پيروان مذاهب اسلامي، به طوري که شکاف ها و اختلافات قومي، زباني و مذهبي بين آنها به حداقل ممکن کاهش يافته است. 

• اتحاد و همدلي بين مذاهب اسلامي در فرهنگ عمومي و کليه شهروندان حقيقي و حقوقي آن نهادينه شده است، و 

• ملتهاي مسلمان، عالمان و متفکران اسلامي آن را به عنوان «کانون ترويج فرهنگ اتحاد، انفاق و اخوت» به رسميت ميشناسند. 

• و ممنوعيت جدي توهين به مقدسات مذاهب برقرار است.

 

- چشم انداز مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

به حول و قوه الهي، در سال 1414، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي نهادي خواهد بود:

• فعال و موثر در توسعه نهادهاي تقريبي (اعم از سخت و نرم)  و نگاه وفاقمحور در کشورهاي مسلمان به صورت خودانگيخته

• امين و مورد وثوق ذينفعان در اقصي نقاط جهان اسلام

• هوشمند، مسلط و مشرف به پيوندها و تعاملات ملل مسلمان از منظر تقريب

• شبکهاي، پويا، يادگيرنده و هدفمند، داراي پيوندهاي قوي با نهادهاي مرتبط در داخل و خارج مرزهاي ميهن اسلامي

• مولد و مروج علوم تقريب بنياد با بهره گيري از فناوري هاي روز

 

- ماموريت مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

سياستگذاري و تسهيلگري در راستاي:

نهادينه سازي گفتمان وحدت و تقريب مذاهب اسلامي در جهان اسلام با تاکيد بر ديپلماسي وحدت، برپايه قرآن، سيره و عترت نبوي، و پايه گذاري همگرايي اسلامي در سطح منطقه و جهان بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه هاي امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و ديگر مصلحان شيعه و سني جهان اسلام

- ارزشهاي بنيادين مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

• همکاري همه جانبه در موارد مورد اتفاق مسلمانان

• موضع گيري هماهنگ و واحد در برابر دشمنان اسلام

• پرهيز از نسبت دادن کفر، فسق و بدعت به يکديگر

• برخورد محترمانه در امور اختلافي

• آزادي اختيار مذهب

• آزادي عمل به احکام شخصيه

• حل اختلافات از طريق گفتگوي سالم و رعايت آداب آن

 

  

- اهداف راهبردي مجمع جهاني تقريب مذاهب در افق 1414

تسهيل گري براي تاسيس مجامع تقريبي در بيش از نيمي از کشورهاي مسلمان به صورت خودانگيخته

 زمينه سازي براي ايجاد اتحاديه کشورهاي اسلامي با حضور بيش از نيمي از  کشورهاي مسلمان

 زمينه سازي براي لغو رواديد بين بيش از نيمي از کشورهاي مسلمان

 زمينه سازي براي ايجاد پيوند علمي، کارشناسي و مالي بين بانک هاي مرکزي بيش از نيمي از کشورهاي مسلمان

 بسترسازي براي ايجاد رسانه هاي مکتوب، سايتها و شبکه هاي ماهوارهاي در بيش از نيمي از کشورهاي مسلمان با رويکرد تقريبي

 

- سياستهاي کلان مجمع جهاني تقريب مذاهب در افق 1414

پرهيز از تصديگري و گذار به سمت رويکرد شبکهاي با مشارکت ذينفعان در داخل و خارج کشور

 استفاده حداکثري از ظرفيت فناوريهاي نو، بهويژه شبکههاي اجتماعي و شبکههاي ماهوارهاي

 تاکيد بيشتر بر گروه مخاطب عام و بهويژه کودکان، نوجوانان و جوانان، به منظور عملياتيسازي و نهادينهسازي مفاهيم تقريبي

تاکيد مضاعف بر توليد و انتشار محتواي ديجيتال به عنوان رسانه نسلهاي جديد

 تلاش براي توانمندسازي دانشگاهها، اصناف و مراکز فرهنگي جهان اسلام

 همکاري و تعامل فزاينده با سينماگران متعهد دنياي اسلام، بهويژه ميهن اسلامي در راستاي ترويج مفاهيم تقريبي

    بخش دوم : 

الف : اهداف راهبردی  و سیاست های کلان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

1- تسهیل‌گری برای تاسیس مجامع تقریبی در بیش از نیمی از کشورهای مسلمان به صورت خودانگیخته

2- زمینه‌سازی برای ایجاد اتحادیه کشورهای اسلامی با حضور بیش از نیمی از‌‌کشورهای مسلمان

3- زمینه‌سازی برای لغو روادید بین بیش از نیمی از کشورهای مسلمان

4- زمینه‌سازی برای ایجاد پیوند علمی، کارشناسی و مالی بین بانک‌های مرکزی بیش ازنیمی از کشورهای مسلمان

5- بسترسازی برای ایجاد رسانه‌های مکتوب، سایت‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای در بیش از نیمی از کشورهای مسلمان با رویکرد تقریبی

6- پرهیز از تصدی‌گری و گذار به سمت رویکرد شبکه‌ای با مشارکت ذی‌نفعان در داخل و خارج کشور

7- استفاده حداکثری از ظرفیت فناوری‌های نو، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای

8- تاکید بیشتر بر گروه مخاطب عام و به‌ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان، به منظور عملیاتی‌سازی و نهادینه‌سازی مفاهیم تقریبی

9- تاکید مضاعف بر تولید و انتشار محتوای دیجیتال به عنوان رسانه نسل‌های جدید

10- تلاش برای توانمندسازی دانشگاه‌ها، اصناف و مراکز فرهنگی جهان اسلام

11- همکاری و تعامل فزاینده با سینماگران متعهد دنیای اسلام، به‌ویژه میهن اسلامی در راستای ترویج مفاهیم تقریبی

 

 

ب : سیاست های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در عرصه بین الملل

1- گسترش دامنه تقريب از حوزه علمای دين به حوزه متخصصان جهان اسلام از قبيل سياست مداران و دولت مردان، بازرگانان، اقتصاددانان، دانشگاهيان، اصحاب فرهنگ و رسانه و توده های مردم به ويژه جوانان و بانوان

2- تأکيد بر اجتهاديبودن و محدود و معدودبودن موارد اختلاف فقهی بين پيروان فرق و مذاهب اسلامي، و تعامل و تفاهم سازنده در جهت کاستن از دامنه اختلافات و دامن نزدن به آنها. 

3- تأکيد و تبيين هويت واحد امت اسلامي و حقوق و وظايف مسلمين نسبت به يکديگر به رغم تفاوت هاي مذهبي و تاکيد بر فرهنگسازي در جهت معرفی هويت امت واحده 

4- ترويج فرهنگ احترام به مقدسات مذاهب اسلامی

5- حمايت از ايجاد کرسی های نظريهپردازی در حوزه تقريب مذاهب اسلامی

 6- استفاده از ظرفيت علمی و فرهنگی و آموزشی جهان اسلام از قبيل آيسسکو.

7- ترويج و گسترش جشنهاي مذهبي مشترک بويژه جشنهاي ميلاد رسول اکرم(ص) و فاطمه زهرا(س) و ساير اهل بيت (ع)

8- ترويج و گسترش برنامههاي قرآني مشترک بهويژه در زمينه تعليم قرائت و تجويد و تفسير مقارن

9- توليد و حمايت و تشويق آثار فرهنگي و هنري تقريبي و برگزاري و شرکت در نمايشگاههاي کتاب بين المللي در راستاي اشاعه فرهنگ تقريب

10- توليد و حمايت و تشويق آثار فرهنگي و هنري در راستاي مقابله با جريانهاي تکفيري و افراطي.

11- حمايت از شبکه های رسانه جمعی و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی با رويکرد تقريبی و مؤسسه هاي فرهنگي و هنري تقريب گرا

12- اهتمام در تعليم فرهنگ تقريب و توجيه مداحان و مبلغان دينی که ساليانه به خارج ازکشور اعزام میشوند

13- فعالسازي دستگاه ديپلماسي سياست خارجی کشور در راستاي اهداف تقريب

14- بهره گيری از قدرت مجلس شوراي اسلامي به ويژه کميسيون سياست خارجي در جهت تحقق اهداف تقريب

15- استفاده از روابط سياسي با کشورهاي مختلف در جهت اهداف تقريب

16- فعالسازي ملتها، کشورها، گروههاي مختلف سياسي اسلامي در جهت دفاع از فلسطين و آزادی مسجدالاقصي و حمايت از اتحاديه علمای مقاومت

17- بهره¬گيري حداکثري ـ با بکارگيري کليه وسائل ـ از مسأله فلسطين در راستاي وحدت جامعه اسلامي

18- گسترش و تقويت جريان مقاومت اسلامي عليه استکبار و صهيونيسم و استفاده از آن در جهت اهداف وحدت و تقريب

19- هماهنگ¬سازي جريانهاي سياسي اسلامي در جهت اهداف مشترک سياسي اسلامي نظير نهضت بيداري اسلامي، برپائي تمدن بزرگ اسلامي وايجاد امت واحده اسلامي و مقابله باستعمار پسامدرن، و مقابله با وابستگان قدرتهاي استعماري و نفي جريان ترور و تکفير

20- حمايت از تأسيس فراکسيون تقريب مذاهب اسلامی در مجالس قانونگذاری جهان اسلام

21- هماهنگ سازي جذب سرمايه هاي متمولين کشورهاي اسلامي جهت سرمايه گذاري اقتصادي در داخل کشور با بکارگيري سرمايه¬گذاران پيروان مذاهب گوناگون، با جهت¬گيري¬هاي تقريبي و استفاده از آن در راه ترويج فرهنگ تقريب و سرمايهگذاري سرمايه¬داران داخلي در کشورهاي ديگر اسلامي و حسن استفاده از آن در جهت اهداف وحدت و تقريب

 

22- تشکيل و تأسيس سازمانها و مجموعه¬هاي اقتصادي پشتيبان تقريب، يا در راستاي اهداف

وحدت و تقريب

23- تلاش در جهت آسان¬سازي فعاليتهاي اقتصادي مشترک بين بازرگانان و توليدگران اقتصادي از همه مذاهب اسلامی

24- فعالسازي پيروان مذاهب مختلف اسلامي و تسهيل و تقويت و حمايت از روابط اقتصادي بين کشورهاي اسلامي

25- زمينه¬سازی برای ايجاد بازار مشترک اسلامي و رفع محدوديت از مبادلات تجاري ميان

کشورهاي اسلامي

26- زمينه سازی برای تأسيس بانک مشترک کشورهاي اسلامي در جهت پشتيباني اهداف وحدت و تقريب

27- زمينه¬سازی برای ايجاد مناطق تجارت آزاد بين کشورهاي اسلامي

28- انگيزه¬سازی برای ايجاد پول واحد اسلامي بين کشورهاي اسلامي

29- تشويق و حمايت از توليدگران و مبتکران اقتصادي¬کشورهاي اسلامي و همکاری اقتصادی بين آنها.

30- بهره¬گيری از سازمان های اقتصادی بين¬المللی در جهت تقويت اقتصاد کشورهای اسلامی

31- حمايت از ايجاد کرسی¬های نظريه¬پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی

32- زمينه¬سازی برای تشکيل اتحاديه کارآفرينان جهان اسلام

33- استفاده از ظرفيتهای بانک تنميه اسلامی برای آبادی مناطق محروم در جهان اسلام

34- تعليم آموزه¬های قرآن، سنت و عترت پيرامون اتحاد و نفی تفرقه و نهادينه کردن فرهنگ همگرايی و اصلاح فرهنگ عمومی

35- پرهيز از رفتارها و گفتارهايي که موجب برافروختن شعله¬هاي کينه و دشمني بين پيروان مذاهب اسلامي ميشود، ريشه¬يابي جريانهاي ويرانگر تکفيري و افراطي شيعه و سني و روشنگري در جهت معرفی اسلام ناب محمدی (ص) و ايجاد تفاهم و اخوت در بين مسلمانان

36- رويارويی علمی با جريانهاي تکفيري و افراطي سني و شيعي

37- پشتيباني و تقويت جريانهای تاثيرگذار، مؤسسات، شخصيتهاي وحدت گرا در جهان اسلام.

38- گشودن باب گفتگو و آمد و شد با جريانها و شخصيتها و مؤسسه¬های بی اعتنا به وحدت برای تاثيرگذاری سازنده برآنها

39- تعاون و تعامل علمی بين دانشگاه های جهان اسلام

40- انجام پروژههاي علمي و پژوهشي مشترک

 

41- تلاش برای تأمین مشارکت اهل سنت و جماعت در طرح¬های حمایت از مسجدالاقصی و حرکت اسلامی فلسطین

42- تشریک مساعی جمهوری اسلامی ایران و جریان مقاومت اسلامی برای رویارویی باسیاست¬های مخرب آمریکا و اسرائیل و هم¬پیمانان منطقه¬ای آنان

43- توجه به نقش اساسی کشور عراق به عنوان یک جریان مهم در عالم اسلام و جهان عرب و پیشتازی این کشور در امرتقریب مذاهب اسلامی

44- حرکت به سمت ایجاد امت واحده اسلامی با اقلیم¬ها و کشورهای گوناگون و هم جهت و متعامل و متعاون

45- تعامل با تشکل¬های تقریبی و جنبش¬های اسلامی وحدت¬گرا

46- تمرکز بر نقش سازنده صوفیه اهل سنت و جماعت در ایجاد وحدت و الفت و مودت بین پیروان مذاهب اسلامی و بهره¬گیری از تمکن اعتقادی آنان در رویارویی با جریان¬های تکفیری، ارهابی و وهابی

47- قرار دادن موضوع عزت مسلمین در برنامه¬های فرهنگی و متون درسی در مدارس و حوزه¬های علمیه و دانشگاه¬ها و ایجاد یک چشم انداز عزت آفرین در اندیشه نسل نو نسبت به آینده اسلام و مسلمین

48- تمرکز بر تفکیک اسلام آمریکایی از اسلام ناب محمدی(ص) و توجه به اتحاد شیعه و سنی تحت لوای اسلام ناب محمدی(ص)  به عنوان حرکت اصیل مسلمین در عصر حاضر

49- قرار دادن درس فرهنگ تقریب در برنامه آموزشی از مقطع ابتدایی تا دانشگاه ها و تألیف کتب مورد نیاز به زبان¬های مختلف در کشورهای اسلامی برای زدودن اندیشه¬های استکباری و تکفیری از ذهن آینده¬سازان

50- تدوین برنامه پنج ساله تقریبی برای تحقق راهبرد تقریب در جهان اسلام متناسب با هر اقلیم

51- تدوین منشور اقتصادی و نقش بانکداری اسلامی و تشکیل اتحادیه¬ها و کارگروه¬های اقتصادی برای تعامل تجار و بازرگانان دنیای اسلام بارویکرد تقریبی

52- سازماندهی جریان¬های توحیدی در برابر حرکت¬های ارهابی و تکفیری و اصلاح مناسبات حرکت¬های اسلامی و ایجاد هماهنگی بین آنان در برابر خطر تکفیری¬ها

53- توجه اساسی به نقش تمدن نوین اسلامی و کارکرد آن در احیای جهان اسلام با نگاه آینده¬پژوهی و برنامه¬ریزی برای ساختن امت واحده

54- تدوین برنامه جامعی برای زندگی و ایجاد حیات طیبه در جهان اسلام با الهام از کتاب و سنت و نگاه جامع در آثار علمی علمای بزرگ نظیر شهید آیت الله سید محمد باقر صدر

55- استقبال از جریان¬های تقریبی اهل سنت و جماعت و فراهم آوردن زمینه مشارکت آنان در ترویج فرهنگ تقریب و وحدت مسلمین

56- تبیین موضوع فلسطین به عنوان یکی از مهم ترین دردهای مشترک جهان اسلام و تمرکز همه حرکت-های آزادی بخش و جنبش¬های اسلامی برای آزادی قدس شریف

57- استفاده از روش¬های نو و ابزار فرهنگی، هنری و رسانه¬ای پیشرفته و فضای مجازی برای ترویج فرهنگ تقریب در همه ارکان جامعه اسلامی

 

58- تلاش برای اصلاح نگاه تاریخی، دینی، اعتقادی و کلامی مسلمین به موجودیت مذاهب فقهی و جلوگیری از دامن زدن به اختلافات و تمرکز بر مشترکات دینی

59- جلوگیری از ترویج اندیشه تغییر مذهب و اعتقادات پیروان مذاهب اسلامی بر اساس اهداف سیاسی یا غیر سیاسی و تحکیم احترام و ارتباط متقابل بین مسلمانان بدون تعرض به اعتقادات و مقدسات آنان

60- توجه به محتوای سازنده منشور وحدت اسلامی که در سالیان گذشته در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به تصویب متفکران شیعه و سنی جهان اسلام رسیده است

61- برگزاری کنفرانس های بین المللی وحدت اسلامی با میزبانی کشورهای اسلامی در همه اقلیم ها با مشارکت و همفکری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 

ج : برنامه¬ها و اقدامات راهبردی مجمع در عصر کنونی شامل : 

1- گسترش معارف تقريب و فلسفه وحدت از طريق رسانه¬ها و مراکز آموزشی و فرهنگی به جامعه و اصلاح فرهنگ عمومی با تمرکز بر آفت¬شناسی و رفع کاستی¬ها در نگرش¬ها

2- تفکيک بين ترور و تکفير با آموزه¬های توحيدی و اسلام ناب و مقابله علمی و عملی با اسلام¬هراسی و نمايش چهره جامع دين حنيف بر مبنای قرآن، سيره، سنت و عترت رسول خدا (ص)

3- برگزاری اجلاسهای تخصصی با مشارکت صاحبنظران دينی و علوم اجتماعی و تعليم و تربيت برای جلوگيری از رشد تعصبات افراطی و مهار رسانه¬های تفرقه¬افکن و تقويت

4- ايجاد آگاهی در عموم مسلمانان برای مقابله با سلطه اجانب بر سرنوشت و مقدرات کشورهای اسلامی و غنی ساختن روند بيداری اسلامی 

5- برگزاری جلسات گفتمان اديان ابراهيمی به منظور تبرئه دامان دين مقدس اسلام از کشتار و ترور و معرفی دين اسلام براساس آموزه¬های قرآن و حديث و تبيين سيره انبيا و صدور اعلاميه¬ها و منشورهای روشن در جهت معرفی مشترکات اديان الهی و رويکرد سازنده و اخلاقی و انسانی آنها

6- تشکيل کارگروه¬های اصلاح ذات بين با مشارکت دولت¬های اسلامی و تعامل عالمان دين از همه مذاهب و حل و فصل اختلافات مرزی

7- معرفی علمی جنگ نرم و شگردهای استعمار نو از طريق رسانه¬ها و محافل علمی و فرهنگی و افشای شيوه¬های جنگ روانی و شايعه¬پراکنی¬های معطوف به تشديد فضای اختلافات و برنامه¬ريزی در جهت رشد افکار عمومی با کمک نخبگان و صاحب نظران تعليم و تربيت و جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی

8- افزايش ميزان رايزنی و تبادل نظر با دولتمردان کشورهای اسلامی و پيشگامی در حل و فصل اختلافات با اعتمادسازی و جلوگيری از تشديد خصومتها

9- ايجاد ميادين تعامل برای ورود علمای کشورهای اسلامی به عرصه سياست اسلامی و ترغيب آنان به درهم آميخته ديدن دين و سياست و اثرگذاری بر تصميمات دولتمردان بر وفق مصالح امت واحده

10- افزايش توليدات فرهنگی براساس آموزه¬های اسلامی برای صيانت از خانوادهها و فرزندان امت اسلامی از تأثير تهاجم فرهنگی غرب و نفوذ افکار انحرافی و افراطی و نقد شيوهها و برنامه¬های فرهنگی استعماری و تکفيری در پهنة عالم اسلام

11-رصد کردن رسانه¬های بيگانه و سرويسهای امنيتی اجانب و معرفی شگردهای تفرقه¬افکنانه آنها به افکار عمومی و ارتقای آگاهی جوامع اسلامی با تمرکز بر مصونيت¬آفرينی در جوانان

12- ايجاد جاذبه¬های فرهنگی و هنری در شبکه¬های ماهوارهای و سايتها و برنامه¬ها و فرآورده¬های رايج در دنيای مجازی با رويکرد تقريبی و سپردن اين امور به جوانان موحد و خلاق 

13- شکيل جلسات مستمر با جريانهای جهادی در فلسطين اشغالی و ايجاد سازوکارهای معتبر و مورد توافق کشورهای اسلامی برای تحقق آرمان فلسطين و کاستن از درد و رنج مردم آن خطه اسلامی و تنوير افکار عمومی جهان برای حمايت از فلسطين و محکوميت رژيم اشغالگر قدس

14- حمايت حقوقی و مادی و معنوی از عالمان و نخبگان تقريب¬گرا در سراسر جهان اسلام و فراهم آوردن تسهيلات برای رفع مضايق ايجاد شده برای آنان 

15- افزايش تفاهمنامه¬ها و قراردادها با کشورهای اسلامی با رويکرد اعتمادسازی و کاستن از دامنه ترس آنها از همديگر برای جلوگيری از فروش نفت و گاز ارزان و خريدن تسليحات گرانقيمت و بلا استفاده

16- تقابل علمی با «انقلاب اسلامی هراسی» از طريق معرفی فلسفه توحيدی انقلاب اسلامی ورويکرد خيرخواهانه آن برای همه جهان اسلام

17- پاسخگويی علمی واستدلالی به شبهات عليه تشيع و تسنن و روشنگری در باب معارف اسلامی و جلوگيری از کالبدشکافی گذشته¬ها برای تخريب آينده¬ها 

18- گسترش دامنه فقه مقارن ناظر به نيازهای متنوع جهان امروز و زمينه¬سازی برای تشريک مساعی عالمان دين در جهت دستيابی به افقهای فقهی اثرگذار بر سعادت جامعه اسلامی و بهبود سرنوشت مسلمانان

19- تدوین سند راهبردی اتحاد صوفیه در جهان اسلام با مشارکت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به منظور ایفای نقش مؤثر در مقدرات جهان اسلام و برگزاری کنفرانس بین المللی صوفیه و وحدت مسلمین با مشارکت سران صوفیه

20- توجه به همکاری با شیعه اسماعیلیه(بهره) بر اساس التزام به قرآن و سنت در جهت ایجاد همگرایی در جهان اسلام

21- برنامه ریزی برای تبدیل تهدیدهای فراروی جهان اسلام به فرصت در جهت خنثی کردن نقش جریان های تکفیری و حرکت به سمت اتحاد اسلامی

22- تمرکز بر موضوع مهدویت به عنوان یکی از مشترکات مهم مذاهب اسلامی و تقویت فرهنگ انتظار در جهت اتحاد مسلمین و احیای نقش آفرینی جهان اسلام در تحولات آخرالزمان و جلوگیری از ترویج خرافات و انحرافات در حاشیه این اندیشه مترقی اسلامی 

23- مبارزه با جریان¬ها و تفکرات تسنن آمریکایی یا تشیع انگلیسی و تمرکز بر همگرایی و اخوت اسلامی

24- استفاده از ظرفیت آفرینی¬های ادبی و هنری از قبیل شعر، قصه، رمان، سینما و تئاترو سریال¬های تلویزیونی و بازی های رایانه¬ای  با مفاهیم تقریبی برای پرورش نسل جوان در جهان اسلام

25- راه اندازی مجامع گفتگوی اندیشمندان جهان اسلام در سرزمین های اسلامی با رویکرد همگرایی و رفع سوء تفاهم ها

26- مطالعه علمی برای شناخت عوامل تفرقه در جهان اسلام و پیدا کردن راه کارهای مناسب برای رفع موانع همگرایی و اتحاد مسلمین در ابعاد فکری، فرهنگی، اجتماعی و فقهی

27- استفاده مناسب از دیپلماسی وحدت و برقراری ارتباط با دولتمردان، نخبگان و صاحب نظران و برخورد اقناعی و استدلالی با مخالفان

28- تشکیل مجامع و سازمان¬های مردم نهاد تقریبی در سراسر جهان اسلام و فعال کردن آنها در اجرای برنامه¬های مردمی از قبیل جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و اهل البیت(ع) و گرامیداشت اعیاد اسلامی 

29- تلاش در راستای ایجاد قطب اسلامی در برابر قطب الحادی

د: اهم فعالیت های بین المللی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پنج سال آینده 

1- برگزاری پنج دوره کنفرانس بین المللی با وحدت اسلامی با حضور 2000 تن از متفکران جهان اسلام و 5000 تن از صاحب نظران شعیه و سنی از داخل کشور.

2- تأسیس مجامع تقریبی در 30 کشور اسلامی و ایجاد چهار دفتر تقریب مذاهب اسلامی در کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه و هند.

3- اعزام یکصد هیأت متشکل از نمایندگان شیعه و سنی حوزه های علمیه و دانشگاه¬ها به کشورهای اسلامی و شرکت در اجلاس¬های تقریبی در سراسر جهان و ملاقات و گفتگو بانخبگان حوزوی و دانشگاهی و سیاسی.

4- ارسال محموله¬های علمی و فرهنگی با رویکرد تقریب برای 1000 تن از علما و متفکران اسلامی در سراسر جهان.

5- زمینه سازی و پشتیبانی از حضور هیأت های مؤثر از کشورهای اسلامی در ایران در جهت آشنایی با خدمات جمهوری نظام به اهل سنت داخل و ملاقات با شخصیت های مؤثر نظام.

6- اعزام ده هیأت از مبلغان تقریبی شیعه و سنی به کشورهای اسلامی.

7- فعالسازی کمیته مساعی حمیده 

8- فعالسازی اتحادیه علمای مقاومت 

9- تشکیل اتاق فکر تقریب بین پیروان مذاهب اسلامی و برگزاری جلسات هر 6 ماه یکبار برای رصد و تبادل نظر پیرامون تحولات جهان اسلام

 

  1. محبوب‌ترین‌ها
  2. آخرین‌ها
  3. ویژه‌ها